.

Cel konkursu

Tytuł Fabryka Roku, przyznawany przez redakcję magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu i Control Engineering Polska stanowi wyraz uznania dla zakładów przemysłowych, które osiągają bardzo dobre wyniki operacyjne dzięki doskonałej organizacji działań w obszarze utrzymania ruchu, automatyzacji produkcji, wdrożonych systemów IT wspomagających produkcję, "Przemysł 4.0" oraz w działalności proekologicznej. Konkurs Fabryka Roku ma na celu:
 • wyłonienie zakładów, które osiągnęły najwyższy poziom doskonałości operacyjnej,
 • ukazanie efektywności zakładu produkcyjnego,
 • określenie najlepszych praktyk w zarządzaniu.

.

Ocena

Zgłoszenia biorące udział w konkursie Fabryka Roku pod patronatem merytorycznym czasopisma Inżynieria & Utrzymanie Ruchu i czasopisma Control Engineering Polska zostaną ocenione przez redakcję czasopisma oraz powołane jury, w skład którego wejdą eksperci z branży. Ich decyzja będzie ostateczna i nie będzie poddana weryfikacji ze strony innych osób czy instytucji.

Etapy konkursu:

 • 08.04.2021 – 29.10.2021 – przyjmowanie zgłoszeń
 • 29.10.2021 – 04.11.2021 – analiza aplikacji i głosowanie Redakcji,
 • 04.11.2021 – oficjalne ogłoszenie krótka lista
 • 05.11.2021 – 19.11.2021 – analiza aplikacji i głosowanie Jury
 • 09.12.2021 – ceremonia wręczenia nagród

Wygrana w konkursie

  • Jury wyłoni zwycięską fabrykę, która będzie uhonorowana tytułem Fabryka Roku 2021, opisem zakładu w czasopismach wydawnictwa Trade Media International oraz okolicznościowym dyplomem.
  • Właściciel fabryki otrzyma statuetkę;
Poufność i nieujawnianie informacji
 • Wszystkie wypełnione wnioski, przekazane dane oraz informacje, które posłużyły do oceny fabryki, będą chronione i traktowane jako poufne. Organizator skontaktuje się z wybranymi zakładami w celu uzyskania zgody na ujawnienie danych oraz informacji o nich. Fabryki niewybrane do wyróżnienia pozostaną anonimowe. Więcej informacji o zasadach konkursowych oraz Regulamin znajduje się w zakładce "Regulamin".
 • Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie. Wypełniony formularz rejestracyjny prosimy przesyłać na adres: info@fabrykaroku.trademedia.pl. W przypadku pytań prosimy o kontakt na podany adres mailowy.

*Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne na każdym jego etapie

Każda aplikacja będzie oceniana na podstawie jej aktywności w następujących kategoriach Kategorie specjalistyczne:
 1. Przemysł 4.0 – Kategoria skupia się na pomyślnym wdrożeniu koncepcji Przemysłu 4.0 w fabryce. Wiążą się z tym: poziom integracji pomiędzy systemami zarządzania a maszynami/robotyką, analiza danych (Big Data), komunikacja sieciowa pomiędzy maszynami a produktami/komponentami, rzeczywistość wirtualną i systemy cyber-fizyczne, systemy prewencyjnego utrzymania ruchu, cyberbezpieczeństwo, Przemysłowy Internet Rzeczy, itd.
 2. Utrzymanie Ruchu- Do tej kategorii zaliczają się przedsiębiorstwa, które zapewniły bezpieczeństwo pracowników, maszyn i budynków. Pod uwagę będą brane takie czynniki, jak Lead Time Between Failures (LTBF), Systemy MMS, zgodność z przepisami i inne kwestie.
 3. Pracodawca Roku
 4. Badania i Rozwój
 5. Zielona fabryka- To kategoria, w której działa nowoczesne przedsiębiorstwo produkcyjne, uwzględniając wpływ swojej działalności na środowisko, a także gospodarując materiałami, odpadami i energią zgodnie z zasadami ekorozwoju, m in. takimi jak:
  • Maksymalna efektywność energetyczna
  • Zgodność z przepisami o ochronie środowiska
  • Ograniczenie do minimum strat w procesach produkcyjnych
  • Gospodarka odpadami
  • Postępowanie z substancjami niebezpiecznymi i działania proekologiczne w społecznym otoczeniu zakładów produkcyjnych - a więc jest to obszar dla fabryk, które cechuje działanie pro – środowiskowe.
 6. Bezpieczna Fabryka
 7. Innowacyjna Fabryka
Kategorie według branż:
 1. Motoryzacyjna
 2. Spożywcza
 3. Elektroniczna i elektrotechniczna
 4. Energetyczna
 5. Chemiczna i tworzyw sztucznych
 6. Metalowa
 7. Farmaceutyczna i kosmetyczna
 8. Meblowa
 9. FMCG
 10. Lotnicza i kosmonautyczna
Nagrody prestiżowe:
 1. Fabryka Roku- Tą nagrodą zostanie wyróżnione najlepsze przedsiębiorstwo produkcyjne w Polsce. Stanowi ona dowód szczególnych sukcesów firmy w dziedzinie doskonalenia organizacji produkcji, a także wyjątkowych osiągnięć w wybranych w.w. obszarach działalności, które zapewniły przedsiębiorstwu powodzenie, a tym samym znacząco wzmocniły jego konkurencyjność.
 2. CEO Roku- Nagroda ta promuje doskonałość w zarządzaniu i kierowaniu przedsiębiorstwem. Zna- czącymi czynnikami w wyborze jest nie tylko KPI, lecz takze rozpoznawalność marki, sukcesy w restrukturyzacji, morale pracowników itp. Zwycięzca godny tytułu CEO Roku zostanie wybrany przez równe sobie Jury na podstawie jego cech przywódczych.
 3. Dostawca Roku- Tytuł “Dostawcy Roku” przyznawany jest firmie, która zebrała najwyższą liczbę głosów za wszystkie produkty wprowadzone w 2018 roku do Produktu Roku organizowanego przez Control Engineering oraz Inżynierię i Utrzymanie Ruchu. W każdej kategorii będzie przyznana jedna nagroda w kategoriach: automatyzacja zakładu przemysłowego oraz utrzymanie ruchu w zakładzie przemysłowym. W 2018 roku została dodana kategoria „Dostawca Roku” pod nazwą „Smart Factory”, która uznaje dostawców dostarczających produkty lub usługi dla ogólnej innowacji technologicznej produkcji.

Regulamin konkursu "Fabryka Roku"

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest realizowany pod nazwą FABRYKA ROKU.
 2. Konkurs organizowany jest przez Wydawnictwo Trade Media International Sp. z o.o., zwane dalej Organizatorem.
 3. Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane przez Internet na stronie https://fabrykaroku.trademedia.pl/. Wybór zwycięzcy odbędzie się poprzez głosowanie niezależnego Jury Konkursowego, wybranego przez Organizatora.
 4. Nadzór nad przebiegiem konkursu będzie prowadzony przez Radę Programową powołaną przez Organizatora.

§2

CEL KONKURSU

 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych zakładów produkcyjnych w 19 kategoriach konkursowych oraz w kategorii głównej „Fabryka Roku”.

§3

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem konkursu (zwanym dalej Uczestnikiem) może być każda osoba prawna, która:
  •  posiada pełną zdolność prawną,
  •  nie jest:
   • członkiem rodziny pracownika Wydawnictwa Trade Media International,
   • osobą prawną będącą sponsorem konkursu, zwaną dalej Sponsorem,
   • członkiem rodziny Sponsora,
  •  jest to osoba prawna, której zakres działalności jest związany z szeroko pojętą produkcją,
  • jej zakłady produkcyjne znajdują się na terenie administracyjnym Rzeczypospolitej Polskiej i/lub jej kapitał jest polski,
  • na terenie administracyjnym Rzeczypospolitej Polskiej  znajduje się jej siedziba główna, a zakłady produkcyjne poza terenem RP.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny na wszystkich jego etapach.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  • Osoba prawna biorąca udział w konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
  • Zgłoszenie swojego udziału poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod adresem https://fabrykaroku.trademedia.pl/.
  • Wybranie przynajmniej jednej kategorii podstawowej, w której osoba prawna zostanie zgłoszona.
  • Przesłanie na adres e-mailowy info@fabrykaroku.trademedia.pl imienia i nazwiska osoby, która będzie reprezentować osobę prawną na gali finałowej konkursu.
 4. Przyjmowanie zgłoszeń odbywać się będzie od 8 kwietnia 2021 r.do 29 października 2021 r.

§4

KATEGORIE KONKURSOWE

 1. W konkursie jest 19 kategorii podstawowych i jedna kategoria główna.
 2. Kategorie dzielą się na kategorie specjalistyczne, kategorie branżowe i 2 nagrody specjalne.
 3. Wykaz kategorii specjalistycznych:
  • Przemysł 4.0
  • Utrzymanie Ruchu
  • Pracodawca Roku
  • Badania i Rozwój
  • Zielona Fabryka
  • Bezpieczna Fabryka
  • Innowacyjna Fabryka
  • CEO Roku
 4. Wykaz kategorii według branż:
  • Motoryzacyjna
  • Spożywcza
  • Elektroniczna i elektrotechniczna
  • Energetyczna
  • Chemiczna i tworzyw sztucznych
  • Metalowa
  • Lotnicza i kosmonautyczna
  • Farmaceutyczna i kosmetyczna
  • Meblowa
  • FMCG
 5. Kategorią główną jest „Fabryka Roku”.
 6. W kategorii „Fabryka Roku” może wziąć udział jedynie osoba prawna, która zgłosiła swój udział w przynajmniej jednej kategorii podstawowej.

§5

SPOSÓB OCENY UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnicy będą oceniani na podstawie formularzy zgłoszeniowych lub wywiadów w formie formularza zgłoszeniowego (zwanego dalej wywiadem).
 2. Formularze zgłoszeniowe i wywiady będzie oceniać niezależne Jury Konkursowe.
 3. W skład Jury Konkursowego wchodzą członkowie Rady Programowej konkursu oraz niezależni eksperci.
 4. Ocena będzie przebiegać na trzech etapach:
  • Na pierwszym etapie Jury Konkursowe spośród wszystkich zgłoszeń wybierze finalistów konkursu, którzy zostaną zaproszeni na galę finałową.
  • Ogłoszenie listy finalistów ("krótkiej listy") nastąpi 4 listopada 2021r.na stronie https://fabrykaroku.trademedia.pl/ oraz pocztą elektroniczną.
  • Ostateczne głosowanie odbędzie się od 11.2021 – 19.11.2021.- Jury Konkursowe w tajnym głosowaniu wybierze zwycięzców poszczególnych kategorii.

§6

WYNIKI KONKURSU

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali, która odbędzie się 9 grudnia 2020 r. w Warszawie.
 2. Na galę finałową zostaną zaproszeni przedstawiciele wszystkich Uczestników konkursu.

§7

NAGRODY W KONKURSIE

 1. Nagrody zostaną wręczone podczas gali finałowej konkursu.
 2. Nagrodą w konkursie jest statuetka potwierdzająca zwycięstwo w kategorii podstawowej i/lub kategorii głównej.
 3. Każdy finalista konkursu otrzyma certyfikat uczestnictwa w konkursie.

§8

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

 1. Podczas konkursu wszystkie dane, jakie zostaną podane w formularzu zgłoszeniowym, będą traktowane jako tajemnica przedsiębiorstwa, zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 2. Organizator zobowiązuje się nie udostępniać danych osobom trzecim.
 3. Przepisy §8, pkt 2 nie dotyczą Jury Konkursowego, po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia o nieujawnianiu danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym.
 4. Wszystkie osoby mające dostęp do danych znajdujących się w formularzu zgłoszeniowym muszą w pierwszej kolejności podpisać oświadczenie o nieujawnianiu danych w nim zawartych. Dotyczy to również pracowników firmy Organizatora konkursu.
 5. Zobowiązanie ma charakter pisemny i będzie składane przez podpisanie oświadczenia o nieujawnianiu danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym.

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu FABRYKA ROKU. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. Uczestnik konkursu zobowiązuje się do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu konkursu.
 2. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo wyłonienia zwycięzców konkursu, w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.
 3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.
 4. Organizator ustanawia adres korespondencyjny, gdzie można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu : Wydawnictwo Trade Media International, ul. Gintrowskiego 30, lok. 413A, 02-697 Warszawa lub adres e-mail: info@fabrykaroku.trademedia.pl .
 5. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 kwietnia 2021 r.
Przyjmujemy zgłoszenia od 8 kwietnia 2021 roku